SEO Content appears the first in source code and on the very bottom of page. Its placement depends on Module.

1. Edit it in CMS "SEO Content" Content Area on normal CMS pages.

2. E-commerce categories have it in "SEO ("SEO Content")" section.

3. E-commerce Product is editable in "SEO Data (Content)" section.

There is default image that is in /styles/responsive/c/ folder. If you want to replace it with another default image, just upload image with "caption-sub.jpg" name to the folder. Size should be 1920 x 320px

You can use Caption Image field in CMS to replace it on specific pages.

Or upload Category Image on E-Commerce pages.

1. CMS - "Header" field

2. Ecommerce Category - category name

3. Ecommerce Product - product name

4. Blog list - blog name

5. Blog post - post name

6. News/Events item - news/events name

Subtitle

Blog and News/Events module also contain subtitle that is pushed automatically from modules

Zkušební řád

1. Úvod

 1. Working test (WT) je zkouška, jejímž účelem je přezkoušení pracovních kvalit plemen psů VIII. skupiny F.C.I. (dále jen psů) při práci po výstřelu, která je jejich původní prací, a to bez použití zvěře.
 2. Psi jsou nepostradatelnými pomocníky lovců po výstřelu. Cílem WT je vybrat nejlepší psy, takové, kteří mají schopnost střelenou zvěř dohledat, mají dobrý temperament a dobrou specifickou schopnost retrieverů - marking, kteří umějí používat nos, prokazují vlastní iniciativu a aportují s měkkou mordou.
 3. Na působení vůdce na psa je pohlíženo pouze jako na nezbytnou podporu těchto vlastností psa. Působení vůdce na psa slouží k tomu, aby se pes choval klidně na místě nebo u nohy vůdce, nebo aby poslušně vykonal všechny povely vůdce, nebo aby se nechal navést do příslušného prostoru dopadu zvěře, když tento dopad sám neviděl.

2. Organizace

 1. WT musí sestavovat osoba nebo osoby mající zkušenosti s prací psů v lovecké praxi. Každý pes by měl dle možností dostat stejné podmínky tak, aby faktor náhody byl omezen na minimum.
 2. Organizátoři WT se v rámci zkoušek snaží nasimulovat praktické lovecké situace. Musí také zajistit, že úlohy budou sestaveny tak, aby nebránily psům ukázat jejich schopnosti pro marking a vrozené pracovní vlohy. Rozestavení střelců a házečů dummy musí rovněž odpovídat podmínkám lovecké praxe.
 3. Od zkoušeného psa nesoucího aport nesmíme vyžadovat, aby se pohyboval v těsné blízkosti jiného psa.
 4. Organizátoři a rozhodčí musí dbát na zajištění bezpečnosti pro zkoušené psy a nesmí od nich vyžadovat překonávání nebezpečných překážek.
 5. Soutěže se nemohou zúčastnit:

           a) hárající feny, březí feny ve druhé polovině březosti, kojící feny;

           b) psi zranění, nemocní nebo podezřelí z onemocnění, které by ovlivnilo jejich výkon nebo jim působilo bolest, utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu;

           c) psi, kteří jsou léčeni; takoví psi se mohou účastnit pouze po vyšetření veterinárním lékařem a s jeho souhlasem;

           d) psi agresivní vůči lidem a ostatním psům;

           e) psi se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména psi s kupírovanýma ušima, ocasem.

3. Provedení WT

 1. WT jsou rozděleny do 4 výkonnostních tříd: WT Newcomers (E), WT Beginners (L), WT Novice (M), WT Open (S). Psi, kteří v jedné třídě získali třikrát hodnocení výborný, musí příště startovat ve třídě vyšší. Toto neplatí ve třídě Open (S), kde může pes startovat bez omezení. Pokud se pes kvalifikoval do vyšší třídy, není jeho návrat do nižší třídy možný. Popis jednotlivých tříd je uveden v Příloze č. 1 ke Zkušebnímu řádu.
 2. Rozhodnutí rozhodčího je nepopiratelné. Účastníci nesmí veřejně napadat rozhodnutí rozhodčích ani kritizovat hostitele, terén či pomocníky.
 3. V takovém případě mají organizátoři právo vyloučit psa ze soutěže, případně odmítnout jeho přijetí na příští soutěži.
 4. Organizátor může počet účastníků omezit, v tom případě se o přijetí účastníků rozhodne dle data přijetí přihlášky.
 5. Všichni rozhodčí musí mít zkušenosti s prací psů v lovecké praxi.
 6. Všichni vůdci psa musí dodržovat pokyny rozhodčích. Rozhodčí jsou oprávněni vyloučit z WT každého psa, jehož vůdce nedbá jejich pokynů, nebo který vědomě znesnadňuje práci ostatním účastníkům nebo jejich psům.
 7. Nikomu z přítomných osob není dovoleno, aby se jeho háravá fena zdržovala kdekoliv v prostoru WT, nebo v přilehlých prostorech, které by případně také mohly být použity pro WT.
 8. Pes musí pracovat na volno - bez obojku.
 9. Žádná osoba nemá v rámci WT právo psa trestat nebo s ním hrubě zacházet. Takové chování může rozhodčí potrestat vyloučením.

4. Posuzování

 1. Vůdce se psem na vodítku se ohlásí u rozhodčího. Rozhodčí mu vysvětlí, co se od něj při plnění úlohy očekává. Rozhodčí zajistí, aby se diváci zdržovali v rozumné vzdálenosti od pracujícího psa.
 2. Rozhodčí poskytnou psovi všechny možnosti, aby mohl ukázat dobrou práci, a aby mohl řádně pracovat za podmínek, které jsou pro něho co nejpříhodnější. Největšího uznání se dostane psům, kteří pracují efektivně s minimem povelů a z hlediska specifických vloh retrieverů se nejvíce líbili.
 3. Marking společně s rychlým uchopením a rychlý návrat s aportem jsou nejdůležitějšími znaky práce loveckého psa. Rozhodčí neposuzují přísně, pokud si pes při návratu s aportem tento odloží, aby si zlepšil jeho uchopení - nezaměňujme to s nedbalým aportováním. Psi s dobrým markingem a iniciativou by měli být ohodnoceni lépe než ti, kteří musí být k aportu naváděni.
 4. Pes, který udělal vylučující chybu nebo byl hodnocen známkou nula, se již nemůže umístit.
 5. Rozhodčí mají právo nezadat ceny, kvalifikace nebo umístění, pokud jsou toho názoru, že nikdo z účastníků nepředvedl odpovídající výkon.
 6. Úlohy jsou hodnoceny bodově.

5. Zvláštní ustanovení

 1. Při zahájení WT musí rozhodčí ověřit, že startovní čísla psů odpovídají programu.
 2. Pes musí být klidný po výstřelu a dopadu a aportovat na povel. Všichni psi by měli být přezkoušeni také z práce v hluboké vodě a z dohledávky. Pes musí chodit na volno vedle nohy vůdce.
 3. Při WT se používají výlučně zelené standardní dummy o váze 500 g. Výjimkou jsou pouze dummy pro dummy launcher, pokud je dummy launcher použit.
 4. Výstřel vždy předchází odhození dummy. Střelec by neměl být dále než asi 35 metrů od odhozeného aportu. Při aportech, které pes neviděl - blindech, není výstřel nutný. Přednostně se používají pro střelbu 6 mm pistole.
 5. WT by měl obsahovat nejméně 5 úloh.
 6. Délka aportů by neměla přesahovat 150 metrů.
 7. Pozitivní body: dobrá ovladatelnost psa, odevzdání, pracovní elán, přirozená schopnost markingu a specifické vlohy loveckých psů najít střelenou zvěř, nos, tiché vedení, rychlé uchopení a styl práce.
 8. Těžké chyby: špatná ovladatelnost a zbytečné rušení v okolním prostoru, špatná práce u nohy, špatný marking, špatná schopnost zapamatovat si místo dopadu dummy, přílišná závislost na vůdci, neklidné chování na stanovišti, nedočkavost - vůdce musí psovi věnovat zvýšenou pozornost, příliš hlasité vedení, nedbalý aport, pomalá práce s malou iniciativou.
 9. Chyby, které jsou ohodnoceny nulou: štvaní zvěře, pokračování v hledání s dummy v mordě, záměna dummy, odmítnutí vstupu do vody, odmítnutí aportování, strach z výstřelu, ocitnutí se mimo kontrolu vůdce, vyražení bez povelu, kňučení, štěkání. Pokud pes dostane nulu z nějaké úlohy, může, pokud si to přeje vůdce, absolvovat zbylé úlohy.
 10. Vylučující chyby: agresivní chování, tvrdá morda, tělesné trestání nebo tělesná korekce psa.
 11. S vylučující chybou už nesmí pes ve WT pokračovat.

Tento Zkušební řád je platný od 30. května 2021.

Zpravodaj

Subscribe to the Retriever Sport CZ mailing list to receive updates on new arrivals, special offers and other discount information.

http://www.addthis.com/

login: f814786@mvrht.com

password: ****

Here you can edit icons that appear on Share block on the right.